Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Założenia profilaktyczne Odcinka 8 - "Przemoc"

Temat dotyczący bezpośrednio zachowań problemowych - podejmuje problem przemocy rówieśniczej. Wskazuje na jej przyczyny i sposoby radzenia sobie w sytuacjach wykluczania i przemocy rówieśniczej (zarówno w postaci cyberprzemocy, jak i przemocy relacyjnej). Uczestnik zna definicję przemocy i jej rodzaje, wie, że jest zjawiskiem negatywnym. Uczestnik zmotywowany jest do mądrej reakcji na sytuacje, w której ktoś stosuje przemoc. Wie, że bierna postawa i brak reakcji są przyzwoleniem na przemoc.

Do kogo adresowane są treści odcinka?

Program profilaktyczny “Dobry Temat” jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych wszystkich typów szkół - zarówno szkół ogólnokształcących, jak i branżowych. Ze względu na szeroki zasięg i tematykę program ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.

Elementy odcinka