Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Założenia profilaktyczne Odcinka 1 - "Wyznaczanie celów"

Pierwszy temat stanowić będzie wprowadzenie do programu. Skupiać się będzie na zbudowaniu relacji z odbiorcą i zachęceniu go do zaangażowanie się w poruszane treści. Natomiast, zasadnicza tematyka koncentrować się będzie na identyfikacji zainteresowań młodzieży, do której adresowany jest program oraz uczyć będzie wyznaczania celów (m. in. metodą SMART) i wyznaczania drogi do ich realizacji.

Do kogo adresowane są treści odcinka?

Program profilaktyczny “Dobry Temat” jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych wszystkich typów szkół - zarówno szkół ogólnokształcących, jak i branżowych. Ze względu na szeroki zasięg i tematykę program ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.

Elementy odcinka