Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Założenia profilaktyczne Odcinka 4 - "Komunikacja"

Uczestnik programu poznaje definicję komunikacji i uczy się poprawnego porozumiewania się z drugim człowiekiem. Rozumie jak duży wpływ ma ono na relację i atmosferę w klasie oraz innych grupach społecznych do których należy. Uczestnik poznaje poziomy komunikacji, a także typy komunikatów, które przeszkadzają i pomagają w mówieniu, a także typy komunikatów, które pomagają i utrudniają w słuchaniu. Uczestnik jest zmotywowany do wprowadzenia sposobu odpowiedniej komunikacji w klasie i innych grupach społecznych do których należy.

Do kogo adresowane są treści odcinka?

Program profilaktyczny “Dobry Temat” jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych wszystkich typów szkół - zarówno szkół ogólnokształcących, jak i branżowych. Ze względu na szeroki zasięg i tematykę program ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.

Elementy odcinka