Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Założenia profilaktyczne Odcinka 6 - "Akceptacja"

Uczestnik poznaje definicję akceptacji i tolerancji. Potrafi rozróżnić te dwa terminy. Rozumie, że każdy człowiek zasługuje na akceptację, ale ma świadomość, że nie musi akceptować zachowania, które jest sprzeczne z jego strukturą wartości. Uczestnik jest świadomy, że jego brak akceptacji drugiego człowieka związany jest często z brakiem akceptacji siebie i poczuciem niskiej wartości. Uczestnik poznaje sześć filarów poczucia własnej wartości oraz cztery rodzaje postaw względem akceptacji siebie i innych w grupie. Zostaje zmotywowany do akceptacji innych w grupie.

Do kogo adresowane są treści odcinka?

Program profilaktyczny “Dobry Temat” jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych wszystkich typów szkół - zarówno szkół ogólnokształcących, jak i branżowych. Ze względu na szeroki zasięg i tematykę program ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.

Elementy odcinka