Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Założenia profilaktyczne Odcinka 3 - "Grupa rówieśnicza"

Uczestnik programu zna swoją wartość i wyjątkowość, ale rozumie, że w dzisiejszym złożonym świecie więcej osiąga się we współpracując w grupie. Zachęcony jest do otworzenia się na swoją klasę i budowanie w niej zdrowych relacji. Poznaję podział grup społecznych. Uczestnik otrzymuje wiedzę i motywację do określenia w grupie klasowej jej celu, norm, zasad, komunikacji i struktury. Poznaje numer telefonu zaufania, pod który może zadzwonić, gdyby poczuł się odrzucony z grupy, albo nie mógł się na nią otworzyć. Zmotywowany jest również do rozmowy z wychowawcą, psychologiem, rodzicami, albo z kimś w klasie komu ufa, aby z problemem nie zostawał sam.

Do kogo adresowane są treści odcinka?

Program profilaktyczny “Dobry Temat” jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych wszystkich typów szkół - zarówno szkół ogólnokształcących, jak i branżowych. Ze względu na szeroki zasięg i tematykę program ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.

Elementy odcinka

Pierwszy z webinarów odbędzie się